منوی اصلی
صفحه اصلی
کل نـشريات
نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
نشريات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نشريات دانشگاه آزاد اسلامینشريه هايی را که به عنوان نشريه های علمی پژوهشی معتبر مشاهده می کنيد، صرفا نشريه هايی هستند که در نظام ISC دارای ضريب تاثير می باشند و در آيين نامه ارتقای مرتبه علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مورد بهره برداری قرار می گيرند. اعتبار اين نشريه ها را وزارت علوم،تحقيقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعيين می کند.

Copyright © 2010
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved