منوی اصلی
صفحه اصلی
کل نـشريات
نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
نشريات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نشريات دانشگاه آزاد اسلامی
نشريه های علمی پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال
1388
رديف عنوانضريب تاثير
1آب و فاضلاب0.200
2آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشكي0.014
3آفات و بيماريهاي گياهي0.000
4آمايش محيط0.036
5آموزش و ارزشيابي0.063
6آينه معرفت0.036
7آينه ميراث0.026
8اثر0.000
9اخلاق در علوم و فناوري0.163
10اخلاق پزشكي0.080
11ادب پژوهي0.357
12ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي0.000
13ارمغان دانش0.055
14اصول بهداشت رواني0.200
15اعتياد پژوهي0.056
16افق دانش0.038
17اقتصاد اسلامي0.278
18اقتصاد كشاورزي0.289
19اقتصاد كشاورزي و توسعه0.306
20اقتصاد مالي0.000
< >

Copyright © 2010
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved